Styrearbeid

Tiden da styrearbeid var å tilfredstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

I dag stilles det langt høyere krav til møtenes innhold og gjennomføring enn det mange har trodd. Styrearbeidet og ansvar går langt utover det som skjer og vedtas på styremøtet. Kravene i aksjeloven er for øvrig et minimumskrav og ofte ikke nok til å gjøre et tilfredstillende styrearbeid.

Styrer forvalter bedrifter og skal sørge for at bedriften har en god utvikling og skal sørge for at aksjonærene, de ansatte og andre interesser ivaretas på en god måte.

Viktige forhold å tenke på i forhold til styrearbeid er:

• Styrets rolle og ansvar
• Eierstyring og kontroll
• Arbeid og ansvarsfordeling mellom styret, styreleder og daglig leder
• Hvordan sette sammen et godt styre

Jeg kan være en samtalepartner i forhold til eierne ved sammensetning av et styre. Jeg påtar meg også styrearbeid/ styreverv.